Hjem |  Forum |  Kalender


Den årlige generalforsamling afholdes på Krakær Camping.

fredag d.28 september 2018 kl. 20.00


Dagsorden:

1: Valg af dirigent og referent
2: Formandens beretning
3: Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4: Fastlæggelse af Kontingent og godkendelse af budget
5: Behandling af indkomne forslag
6: Valg til bestyrelse, på valg er Formand, Revisor, 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant
7: Eventuelt

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

P.b.v.

Per Loft Højsgaard