Hjem |  Forum |  Kalender
*********** Da DM i surfcasting er aflyst, og det er tvivlsomt, om nogen vil køre land og rige rundt blot for generalforsamlingen, aflyser vi den hermed. Som situationen ser ud nu, holder vi ingen arrangementer, der indbefatter overnatning. *************


Den årlige generalforsamling afholdes på Havgårdsvej 20, Longelse Sønderskov på Langeland.

fredag d.25 september 2020 kl. 20.00


Dagsorden:

1: Valg af dirigent og referent
2: Formandens beretning
3: Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4: Fastlæggelse af Kontingent og godkendelse af budget
5: Behandling af indkomne forslag
6: Valg til bestyrelse, på valg er Formand, Revisor, 2 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant
7: Eventuelt

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

P.b.v.

Per Loft Højsgaard