Hjem |  Forum |  Kalender

 


 


 

Vedtægter for Dansk Surfcastingklub


 


 


 

§ 1 Forening navn og formål.


1: Foreningens navn er Dansk Surfcastingklub, og er landsdækkende. Hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet d. 29-09-2001.

 

2: Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for surfcasting og surffiskeri.

Dette søges opnået ved:


A: Foreningsmøder, med instruktion i casting og surffiskeri. Der afholdes møder i de forskellige landsdele, når der er grundlag for dette.


B: Afholde kurser, seminarer, omhandlende surfcasting og surffiskeri, evt. i samarbejde med andre foreninger eller klubber.


C: At drive en ”hjemmeside”, med informationer om Foreningen, dens arrangementer, div. information om udstyr, og sikker brug af dette. Til de medlemmer der ikke har adgang til hjemmesiden, udsendes relevante nyhedsbreve.


D: Det er desuden foreningens formål at virke for udbredelse af almindelig ”sportsfiskerkultur”.


§2 Foreningens organisatoriske tilhørsforhold.


1. Foreningen og foreningens medlemmer er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, hvis medlemsblad ”Sportsfiskeren”, foreningens medlemmer modtager.


2. Hvis medlemstallet falder til under Danmarks Sportsfiskerforbunds mindstegrænse, kan foreningen fortsætte uden dette medlemsforhold.§ 3 Medlemsskab:


1. Alle kan optages som medlem.


      1. Optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.


      1. Bestyrelsen kan ophæve medlemsskab. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for en generalforsamling.


4. Der er 3 medlemsformer.


a) Ungdomsmedlemsskab (18 – 26 årige pr. 1. januar i regnskabsåret)


b) Seniormedlemsskab


c) Familiemedlemsskab (Medlemmer med samme folkeregisteradresse) 


§4 Udmeldelse:


Udmeldelse, skal ske skriftligt til bestyrelsen med en måneds varsel, til en 1. august.§5 Kontingent


1. Årskontingent fastsættes af generalforsamlingen, og meddeles til DSF, som opkræver i januar. Kontingentrestance medfører eksklusion, og genindmeldelse kan først finde sted, når restance er betalt.


2. Intet medlem hæfter økonomisk med mere end sit kontingent.§6 Foreningens ledelse

 

1. Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse.


2. Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift, og træffer de hertil nødvendige beslutninger.


3. Bestyrelsen består af indtil 7 medlemmer, henholdsvis formand, næstformand, kasserer samt indtil 4 menige medlemmer. Formand og kasserer vælges direkte, mens resten af bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at i lige årstal afgår formand og indtil 2 medlemmer, og i ulige årstal afgår kasserer og indtil 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.


4. Dersom formanden afgår før valgperiodens udløb, træder næstformanden automatisk ind som formand indtil førstkommende generalforsamling. Ved øvrige bestyrelsesmedlemmers afgang i utide, konstituerer bestyrelsen sig selv ved indkaldelse af suppleant(er).


5. På generalforsamlingen vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen. Endvidere vælges 1 suppleant for bestyrelsen. På hver generalforsamling afgår 1 revisor, første gang ved lodtrækning eller gensidig overenskomst.


6. Genvalg kan finde sted.


7. Over det på bestyrelsesmøderne passerede laves et referat som godkendes og underskrives på næste bestyrelsesmøde.


8. Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes med almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er tilstede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Eksklusion af bestyrelsesmedlemmer kan kun finde sted på en generalforsamling.


9. Foreningen tegnes økonomisk af formand og kasserer hver især.


10. Bestyrelsen udpeger evt. udvalgsformænd, og bestemmer sammensætningen af udvalg.§7 Regnskab


Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30. juni.§8 Generalforsamling


1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.


2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i september måned.


3. Indkaldelse til generalforsamling, skal ske gennem ”Sportsfiskeren” eller på klubbens hjemmeside, senest 21 dage før, med angivelse af dagsorden. Medlemmer, der ønsker besked skriftligt eller via e-mail, meddeler bestyrelsen dette.


4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt eller mundtligt være bestyrelsen i hænde, senest 7 dage før generalforsamlingen.


5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer. Beslutninger om vedtægtsændring og om foreningens opløsning kræver dog, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.


6. Ved alle andre afstemninger er simpelt flertal tilstrækkeligt.


7. På generalforsamlingen vælges en dirigent. Det er dirigentens opgave at sikre generalforsamlingens lovlighed samt god ro og orden. Hvis det er nødvendigt kan dirigenten begrænse taletid.


8. Generalforsamlingens dagsorden skal minimum indeholde:


A: Valg af dirigent og referent

B: Formandens beretning

C: Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

D: Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget

E: Behandling af indkomne forslag

F: Valg til bestyrelse – suppleant(er) - revisorer

G: Eventuelt

 

§9 Ekstraordinær generalforsamling


Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, eller når mindst 20 % af medlemmerne indsender skriftlig anmodning om det.

Reglerne i §8 er gældende.


§10 Foreningens opløsning


  1. Såfremt en opløsning vedtages, tilfalder foreningens midler Danmarks Sportsfiskerforbund, til ungdomsarbejde.


  1. Ordlyden i stk. 1 kan kun ændres ved Danmarks Sportsfiskerforbunds opløsning.


  1. I tilfælde af foreningens opløsning for på samme generalforsamling at stifte 2 eller flere foreninger med samme formål, deles midlerne mellem de nye foreninger i forhold til det antal medlemmer der tilkendegiver, hvilken forening de vil fortsætte i.


  1. Forudsætningen for overførsel af midlerne iht. stk. 3 er at ordlyden fra § 10 stk. 1 og 2 indgår i den ny forenings vedtægter.Ovenstående er vedtaget på klubbens generalforsamling, september 2016.