Hjem |  Forum |  Kalender

 

Referat fra Generalforsamlingen i Dansk Surfcastingklub 23/9-2016

18 fremmødte.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget
5. Behandling af indkomne forslag (3 stk.)
6. Valg til bestyrelse, på valg er formand, revisor, 2 bestyrelsesmedl. samt 1 suppleant
7. Evt.

1) Jim valgt til dirigent og John valgt til referent

2) Per kom ind på flg.
I sæsonen 2015-16 har vi efter DM, deltaget i Nordsøcup med 10 deltagere fra DSK.
Sidste år var der 20 års jubilæum og 10.000kr i kontant til 1.præmie. Tim Berger vandt med 32fisk.
Vi måtte nøjes med højeste placering som nr. 7 og nedefter. Største fisk blev en Torsk på 48cm.
80personer deltog og der blev fanget 605fisk

Nytårskur afholdt ved Risskov, der blæste væk og lidt det samme skete for Nordsjælland/KBH, ingen havde pakket stængerne ud. Nordjylland havde så medvind, og der bliv fanget fisk og hygget og tror tilmed at de havde solskin.

Lystfiskeriets dag d.15/5
Igen i år har Palle taget initiativet til afholdelse af Lystfiskeriets dag på Gjerrild strand.
Det blev reklameret på hjemmesiden.
Palle kommenterer: Der kom desværre ikke mange forbi, de fleste var hundeluftere … desværre

Specimencup 27-29/5
I foråret havde vi arrangeret Specimencup på Sjælland, hvor vi skulle fiske ved Tisvilde Hegn. Samme Campingplads som ved DM. Desværre var vi kun 3 hold tilmeldt, hvoraf Jim var den eneste tilmeldte fra Sjælland. Det lå lige på grænsen til en aflysning og efter lidt rundspørgen ved de jyske deltagere, var der ikke megen lyst til at køre helt til Sjælland og dyste med så få deltagere, så vi valgte at aflyse.
En ny dato er fundet til Specimencup, og det bliver d.11-13 nov. ved Gjerrild på Djursland.

Pointcup 2015/16:
Der har været 9 deltagere i dette års pointcup, 1 mere end sidste år
I Konkurrencen har det været Stig, Claus og John der har domineret med flotte fangster lige fra start.

 


 


 


 


 


 


 


 

 Resultater

Point


 


 


 


 


 

Navn Dato:

071115

020416

110616

030916

Total

Placering

Arne Jørgensen

39

131

0

0

170

8

John Christensen

240

427

679

705

2051

1

Claus Olsen

704

504

0

599

1807

3

Stig Pedersen

626

419

698

271

2014

2

Per Højsgaard

42

0

0

0

42

9

Palle Mikkelsen

206

330

0

0

536

5

Frode Harritz

106

364

391

207

1068

4

Peter W Nielsen

305

123

0

0

428

6

Steen Kjær Larsen

0

121

45

121

287

7


Præmieuddeling under evt.

Vi har fået 2 nye medlemmer siden sidste GF.
Claus Olsen og Karsten Eckardt.
Medlemstallet ligger nu på 38, mod sidste år 37stk.
Velkommen til Jer i DSK.

Af nye tiltag for at øge interessen for sporten kan nævnes, at jeg har snakket med Mads Hussing fra fiskemagasinet DK4, om han vil lave en film omkring Surfcasting, har dog intet hørt tilbage fra ham.
Yderligere havde jeg på et tidspunkt fået henvendelse fra TV holdet bag programmet Versus, og de ville høre lidt omkring hvor langt og præcist, man kunne kaste med et lod. Ideen var, at vi skulle dyste mod en prof. Golfspiller, og seerne skulle så gætte, hvem der kom længst. Jeg forklarede ham alt omkring, hvor langt vi kunne kaste, og hvem der kastede længst i landet og lidt omkring sikkerhedsafstande osv. Han lovede at vende tilbage, hvis de valgte at gå videre med det, men jeg hørte desværre aldrig tilbage fra ham. Havde ellers været en god reklame for os.

Beretningen Godkendt.

3) Regnskab
Thor fremlagde det reviderede regnskab, som kom ud med et + på Kr. 1.892,15

Regnskab Godkendt.

4) Budget for 2017
Ingen kontingentstigning, vi fastholder Seniorer 600,00 kr.
Budgettet blev åbnet igen med flg. satser for Ungdom (18-24 år) Kr. 465,00 og Familiemedlemskab 800,00 kr.

Godkendt

5) Indkomne forslag:

Per fremlagde forespørgsel til familiemedlemskab, og der blev tilføjet ungdomsmedlemsskab

5.1. Vedtægtsændring hvor §3 erstattes med ny §3 her fremhævet med rødt

§ 3 Medlemsskab:


 

1. Alle kan optages som medlem.


 

      1. Optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.


 

      1. Bestyrelsen kan ophæve medlemsskabet. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for en generalforsamling.


 

4. Der er 3 medlemsformer.


 

a) Ungdomsmedlemsskab (18 – 26 årige pr. 1. januar i regnskabsåret)


 

b) Seniormedlemsskab

 

c) Familiemedlemsskab (med samme adresse)


 

Godkendt


 

5.2) Posten foreslog ændrede mindstemål vedr. pointcuppen, således disse skulle følge de højeste mindstemål i DK, og samme som ved DM.

Der blev en livlig diskussion, og Posten trak sit forslag da dette emne kunne besluttes i bestyrelsen.

6) Valg til bestyrelsen

Per modtog genvalg som formand

Peter W. modtog genvalg som revisor

Tage og John modtog genvalg som bestyrelsesmedlemmer

Kristian Ø modtog genvalg som suppleant.

7) Evt.

Per uddelte præmier til pointcuppen


 

Jim takkede for god ro og orden.

Referent

John Christensen