Hjem |  Forum |  Kalender

Indkaldelse til Generalforsamling i Dansk Surfcastingklub

Den årlige generalforsamling afholdes på Camping Vesterhav i Harboøre.

fredag d. 22 september 2023 kl. 20.00


Dagsorden:

1: Valg af dirigent og referent
2: Formandens beretning
3: Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4: Fastlæggelse af Kontingent og godkendelse af budget
5: Behandling af indkomne forslag
6: Valg til bestyrelse, på valg er Kasserer, Revisor, 3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant
Der skal vælges ny Revisor, da Peter W er udmeldt af klubben.
7: Eventuelt

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

P.b.v.

Per Loft Højsgaard