Hjem |  Forum |  Kalender
Den årlige generalforsamling afholdes på Sejerø Lejrskole.

fredag d.22 september 2017 kl. 21.00


Dagsorden:

1: Valg af dirigent og referent
2: Formandens beretning
3: Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4: Fastlæggelse af Kontingent og godkendelse af budget
5: Behandling af indkomne forslag
6: Valg til bestyrelse, på valg er Kasserer, Revisor, 3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant
7: Eventuelt

Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

P.b.v.

Per Loft Højsgaard